1 Er ontstaan steeds meer zwarte scholen.

Het verschijnsel zwarte scholen is een maatschappelijk probleem. Op basis van de eigen visie op de samenleving wordt tegen zwarte scholen heel verschillend aangekeken. Dit leidt tot begripsverwarring. Sommige bronnen focussen op de achterstandsleerling, terwijl anderen vooral aandacht schenken aan ethniciteit en religieuze achtergrond.

Argumenten pro deze stelling

Het totaal aantal achterstandsleerlingen blijft stabiel, maar het aantal zwarte scholen met meer dan 70% achterstandsleerlingen groeit. (Bron)

Het totaal aantal allochtone lerlingen met 8% gestegen , maar het aantal zwarte scholen met 16%. (Bron p. 64)

In de grote steden gaan niet-cumileerlingen meer dan twee keer zo vaak naar een school buiten hun woongemeente dan cumi-leerlingen. In het voorbereidend beroepsonderwijs komt dit twee keer zo vaak voor dan gemiddeld bij de andere schooltypes in het voortgezet onderwijs (Bron p. 4)

Als redenen voor de zogenaamde witte vlucht zijn aan te wijzen: de sfeer op school, de schoolpopulatie en schoolgrootte (Bron p. 4)

In 1997 waren er 450 zwarte scholen, nu meer dan 600 (Bron p10) Opmerking hierbij: de definitie van een zwarte school is niet duidelijk. (Bron)

'Op dit moment zijn 18 scholen [in Rotterdam] te wit en 22 te zwart in vergelijking met de buurt. Van alle leerlingen is 60% allochtoon' (Bron). In een onderzoek kwam naar voren dat 54% van de respondenten van mening was dat in de woonwijk wittere of zwartere scholen stonden dan op grond van samensteling van leerlingpopulatie van de wijk te verwachten zou zijn. (Bron p. 23) Onduidelijk is waar de respondenten hun antwoord op baseerden.

De scholen met hoge concentratie allochtone leerlingen zijn sterk geconcentreerd. Dit hangt samen met het aandeel allochtonen. 35% van de scholen in de vier grote steden heeft hoge concentratie, 5% van de scholen in de 21 grootste gemeenten, 1% in de rest van het land; totaalgemiddelde is 4% scholen met hoge concentratie allochtone leerlingen (Bron cijfers eind 1999). Scholen die witter/zwarter zijn dan de wijk, zijn in het hele land te vinden. Slechts minderheid van de scholen heeft een echt gemengde bevolking (Bron p 2 uit Karsten).

Concentratiescholen worden wel omschreven als scholen met meer dan 50% 0,9 leerlingen (Bron)