3 Integratie van etnische minderheden is niet mogelijk doordat zij in aparte scholen terecht komen.

Bij deze stelling wordt gezocht naar de relatie tussen achterstanden, etnische minderheden en het bijzonder onderwijs. Is de schoolkeuze van leerlingen uit etnische minderheden een oorzaak of een gevolg van achterstanden? Heel specifiek wordt onderzocht of islamitische scholen op het gebied van integratie en achterstandsleerlingen een belangrijke rol spelen.

Argumenten pro deze stelling

Scholen met overwegend allochtone leerlingen hebben vaak te maken met een groot verloop en met groepen van kinderen met de meest uiteenlopende moedertalen en culturele achtergronden. Dit bemoeilijkt de inspanningen ten bate van de integratie. De druk op zwarte scholen en bepaalde schoolsoorten (met name vmbo) is erg groot. De opdracht tot integratie ligt vooral op hun schouders. (Bron p. 66)

94% van de leerlingen op islamitische basisscholen (7.885) was op 1 oktober 2003 0,9-leerling. Opmerking hierbij: dit is 4% van het totaal aantal allochtone leerlingen met een 0,9 gewicht. Dus 96% van de allochtone 0,9-leerlingen gaat naar een andere bijzondere of openbare school (Bron)

70 % van de Nederlanders vindt het belangrijk dat allochtone en autochtone kinderen gemengd naar school gaan. Ook allochtonen hebben bezwaar tegen zwarte scholen ruim 40% van Turkse/Marokkaanse Nederlanders wil verhuizen naar meer gemengde wijk om daarmee de kans op een gemengde school te vergroten. (Bron p. 9-11). Of dit een gemengde bijzondere of een openbare school zou moeten zijn vermeldt het onderzoek niet.

Het merendeel van de scholen vindt dat kinderen samen naar school moeten en dat gemengde scholen horen in gemengde wijken. Wanneer de resultaten uitgesplitst worden per richting, blijkt dat reformatorische, gereformeerd-vrijgemaakte, islamitische en in mindere mate de bijzonder neutrale scholen niet voor gemengde scholen zijn. (Bron p. 17)

Het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod houden in dat etnische segregatie van scholen die achterstanden bestendigt, bestreden moet worden. VN Committee for Elimination of all Forms of Racial Discrimination wees Nederland al verschillende keren op naleving van gelijknamig verdrag. De zogenaamde witte vlucht en opkomst van zwarte scholen levert segregatie op die in strijd is met het verdrag. Volgens artikel 3 is Nederland verplicht die vormen van segregatie te beëindigen, ook als die zich voordoen op het terrein van het bijzonder onderwijs. (Bron) Het is de vraag hoe zich dat verhoudt tot art 7 lid 2 van de AWGB waar bijzondere scholen expliciet het recht wordt voorbehouden eisen te stellen aan leerlingen wanneer dit direct verband houdt met de grondslag van de school. Opmerking: deze stellingname is alleen relevant wanneer er een causaal verband bestaat tussen het voorkomen van zwart en witte scholen en het bestaan van openbaar en bijzonder onderwijs.