4 Bijzonder onderwijs bevordert segregatie door bevolkingsgroepen te creëren die niets gemeenschappelijks hebben (geen actief burgerschap).

Bij deze stelling gaat het in de eerste plaats of bijzonder scholen het recht hebben uit te gaan van een absolute waarheid. Mag een school één enkele levensbeschouwing boven alle andere stellen en daarmee ook expliciet aangeven dat andere meningen volgens de school onjuist is? Op de achtergrond speelt vervolgens ook de vraag waar de grens van de vrijheid van elke school ligt. Niemand is er voor dat scholen haat bevorderen, maar een grens trekken blijkt wel moeilijk.

Argumenten pro deze stelling

Sabine Bierman, werkzaam bij de Teldersstichting, het wetenschappelijk instituut van de VVD: ‘Publieke financiering van het bijzonder onderwijs is niet liberaal en niet in het belang van het kind. De ontwikkeling van het kind moet in vrijheid plaatshebben. Het gaat om kennis en kunde. Die staan los van religie. Ik betwist dat er veel behoefte is aan bijzonder onderwijs’ (Bron)
Fenny Vergeer, SP kamerlid: leraren mogen tijdens godsdienstlessen niet zeggen dat hun religie de enige ware is. Daarmee kun je geen samenleving bouwen. (Bron)
40% van de islamitische basisscholen gaat uit van een conservatieve/orghodoxe islamitische geloofsovertuiging. (Bron)
Op islamitische scholen krijgen jongens en meisjes gescheiden onderwijs, mannen en vrouwen mogen elkaar geen hand geven. Islamitische leerlingen krijgen te horen dat ze superieur zijn aan andere mensen. Wie geleerd wordt boven anderen te staan, zal nooit volwaardig integreren. (Bron)
Scholen doceren of dragen uit dat op afvalligheid van geloof straf dient te staan. (Bron p. 66)
Met regelmaat worden incidenten gemeld op islamitische scholen ‘waaruit blijkt dat kinderen een intolerante houding wordt bijgebracht ten aanzien van autochtone Nederlanders, vrouwen, joden en homoseksuelen’ (Bron).
Leraren worden geconfronteerd met aanhoudend antisemitisch gedrag van leerlingen of durven zelfs niet meer te onderwijzen over de holocaust en de jodenvervolging (Bron)
Uit inspectie-onderzoek blijkt dat de bijdrage van islamitisch onderwijs aan integratie en sociale cohesie beperkt is (Bron p. 10)
AIVD: bij 20% islamitische basisscholen is er zorg over invloed van personen die relaties hebben met radicaal-islamitische stromingen. Soms zijn dit bestuursleden met contacten in radicale organisaties zoals de Egyptische Moslimbroederschap en de Palestijnse Hamas. Er zijn geen aanwijzingen voor het oproepen tot haat. (Bron p. 65; Bron p. 8)
Islamitisch onderwijs wordt gehekeld door iemand die zulk onderwijs volgde in Iran (Bron):
Bedreiging met de helse vlammen voor onvergeeflijke zonden; vrouwen willen mannen verleiden, alleen goed aangeklede vrouwen zijn in orde; handen schudden van heidenen zoveel mogelijk vermijden; handen wassen vijf keer als je toch de hand geschud hebt.
VVD vindt naar aanleiding van hun nieuwe manifest dat artikel 1 van de Grondwet voor moet gaan op de vrijheid van onderwijs. ‘In de pluriforme samenleving van nu met steeds grotere verschillen komen in toenemende mate botsingen voor. Daarom willen we voordat het te laat is een prioritering aanbrengen in de grondrechten. In de praktijk weegt de vrijheid van godsdienst nu het zwaarst, je mag op basis daarvan anderen kwetsen. Het overtreft artikel 1 af en toe. Wij zeggen dat van nature gegeven omstandigheden – als het leven zelf, het geslacht, de seksuele geaardheid of de etnische afkomst – bescherming verdienen boven sociale of zelf gekozen omstandigheden als het aanhangen van religie of de keuze voor een bepaald soort onderwijs. (Bron)
Door mono-etnische samenstelling van sommige scholen is er afsluiting van leeftijdgenoten die niet behoren tot eigen kring. (Bron)
Op universiteiten blijken islamitische studenten de evolutietheorie af te wijzen en niet te willen leren hierover. Ook op middelbare scholen begint dat te komen, met name in VWO klassen. Christelijke studenten hebben in geseculariseerd Nederland geleerd zich gedeisd te houden maar die moslims doen dat niet. Studenten weigeren een normale wetenschappelijke discussie te voeren. ‘Maar we moeten leren omgaan met andersdenkenden. Studenten moeten leren dat er verschillende opvattingen zijn, docenten dat ze de evolutietheorie moeten aanbieden als denkmodel, niet als waarheid’ (Marianne Donker in Bron).
Naar aanleiding van de uitspraak van rector Boon van het pc Augustinus College in Groningen ‘Wij zullen niet tolereren dat een leraar voor de klas vertelt dat hij de evolutietheorie aanhangt’, vraag PvdA kamerlid Hamer: in hoeverre mag een school binnen het kader van de Wet Gelijke Behandeling zeggen: ‘aanhanger van evolutietheorie komt bij ons niet voor de klas’? Minister: ‘Dat is volgens genoemde wet toegestaan. ’ (Bron)