6 Alleen Nederland biedt bijzonder onderwijs in bekostigde vorm aan; daarom afschaffen.

Nederland heeft een onderwijsstelsel dat bijzonder is in Europa. Vooral de financiële gelijkstelling tussen het openbaar en bijzonder onderwijs valt daarbij op. Toch blijkt een vergelijking met andere landen meer nuances op te leveren.

Argumenten contra deze stelling

Het is niet gebruikelijk om in de politiek regels af te schaffen omdat het buitenland ze niet kent.

Het onderwijsstelsel in Nederland zorgt er voor dat we goed onderwijs hebben. Het stimuleert de kwaliteit van scholen omdat ouders de vrijheid hebben om naar een andere school te gaan als het ze niet bevalt. (Bron)
Volgens onderzoek van Charles Glenn en Jan de Groof uit 2002 is het Nederlandse stelsel goedkoop en goed met betrekking tot stichtingsvrijheid, gelijke behandeling en autonomie van onderwijs. Het Nederlandse duale stelsel wordt als een van de beste beoordeeld (Bron).
In Frankrijk en Engeland slaagt integratie van nieuwkomers ook niet. Daar leven veel extreme opvattingen. Daarnaast schieten in die landen particuliere scholen waar de overheid weinig vat op heeft als paddestoelen uit de grond. (Bron)

In andere landen bestaan wel vormen van vrij onderwijs.

  • In Duitsland bestaat openbaar onderwijs naar levensbeschouwelijke voorkeur van ouders in samenwerking met kerken. Privaat onderwijs is vooral aanvullend op openbaar, maar gering van omvang o.a. door weinig subsidie. Vrije schoolkeuze staat niet in de grondwet maar kan worden afgeleid van art. 6 lid 2 Grundgesetz via Bundesverfassungsgericht. Scholen hebben steeds meer vrijheid met betrekking tot de inriching van het onderwijs. (Bron)
  • In België is neutraal onderwijs met ruimte voor plaatselijke inkleuring naar de overtuiging van ouders. Art 24 van de Grondwet biedt vrijheid van onderwijs als het gaat om stichting scholen naar geloofsovertuiging en vrije keuze voor ouders/leerlingen. Er is in België veel particulier initiatief. De overheid heeft de bevoegdheid om particuliere initiatieven te subsidieren. Wel hebben scholen een toelatingsplicht. (Bron).

Islamitische scholen in buitenland (Bron)

  • Frankrijk: hier kunnen ouders alleen kiezen tussen openbaar of vrijwel altijd katholieke particuliere scholen. Sinds kort zijn er ook twee islamitische scholen (1 basisonderwijs, voortgezet onderwijs). Deze zijn particulier, maar krijgen geld van de overheid op voorwaarde dat ze zich aan strenge regels houden. Godsdienst is bijvoorbeeld uitsluitend een keuzevak.
  • Duitsland: sommige deelstaten bieden islamlessen aan op openbare scholen, hoewel er wel bijzonder onderwijs bestaat. In Berlijn en München staan door de overheid gefinancierde islamitische basisscholen. Ook zijn er enkele particuliere scholen, o.a. de wegens vermeend fundamentalisme omstreden Konig Fahd Akademie in Bonn.
  • Openbaar onderwijs in België biedt islamlessen aan.