7 De bekostiging bijzonder onderwijs heeft geen nut en kan daarom probleemloos afgeschaft worden.

In deze stelling komen twee elementen samen. Aan de ene kant gaat het erom of het bijzonder onderwijs een karakter heeft dat exclusief is, waardoor het een unieke plaats ten opzichte van het openbaar onderwijs heeft. Aan de andere kant stelt deze stelling de keuzevrijheid van de ouders centraal. Wat is keuzevrijheid als er niet werkelijk iets te kiezen valt.

Argumenten contra deze stelling

Vrijheid van schoolkeuze heeft alleen betekenis als er iets te kiezen valt (SCP) (Bron p 393).

Meer dan 80% van de ouders kiest voor school met, behalve sfeer en kwaliteit, een levensbeschouwelijke overtuiging volgens SCP (Bron)

Voormalig staatssecretaris Wallage tegen toenmalig minister Van Boxtel: ‘Het geven van onderwijs is vrij omdat onderwijs en opvoeding nauw met elkaar zijn verweven en omdat het uiteindelijk de ouders zijn die moeten beoordelen welke normen en waarden hun kind dienen te worden bijgebracht. De gemeenschap, de democratie heeft voldoende mogelijkheden om voor alle scholen, bij wet, voor te schrijven wat vanuit een gezamenlijk belang noodzakelijk is’. (Bron p 3)

‘Ouders vinden in de opvoeding zelfstandigheid, verantwoordelijkheidsgevoel en sociaal gevoel veel belangrijker dan prestatiegerichtheid (goede schoolresultaten halen, ijverig en ambitieus zijn)’ (SCP) (Bron p 407)

Ruim 40% buitenkerkelijke ouders kiest voor confessioneel onderwijs o.a. vanwege bereikbaarheid of kwaliteit. 20% van de ouders met een kerkelijke achtergrond kiest voor openbaar of algemeen bijzonder basisonderwijs. (SCP) (Bron p 376)

‘Ouders lijken steeds minder te letten op de levensbeschouwelijke richting van de school. Het valt echter wel op dat velen van hen desondanks toch kiezen voor het christelijk onderwijs. De sfeer die zij voelen en het pedagogisch klimaat dat zij daar aantreffen, brengt hen er toe om hun kind toch op de christelijke school in te schrijven. Sfeer en pedagogisch klimaat worden ingevuld en gevormd vanuit de christelijke identiteit’ (Bron)

Zoveel confessionele scholen ondanks secularisatie: Barth: ‘Als ouders dat niet zouden willen, dan bestonden die scholen niet meer. Kennelijk zien ouders nog steeds het belang in van zo’n school. Ouders kiezen ook voor kwaliteit, een prettige sfeer, een school in de buurt, omdat ze het prettig vinden dat hun kind nog iets van het geloof meekrijgt terwijl ze dat thuis niet meer kunnen aanbieden. Politici hebben door artikel 23 niks te zeggen over de motieven waarmee ouders kiezen voor een school.’ (Bron)

Paul Cliteur: "Tolerantie is het gedogen van meningen of gedragingen die men afkeurt en die men wel zou kunnen verbieden. Tolereren is een vorm van gedogen die macht veronderstelt. Men verdraagt iets dat men op zichzelf zou kunnen tegenhouden en verhinderen. Noties van zelfbeperking en beheersing liggen hierin besloten. Er kan alleen sprake zijn van tolerantie als er ook een opvatting is (Bron p 79)

ouderlijk keuzerecht is expliciet beschermd in artikel 13 van het Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, IVESC, en artikel 2 Eerste protocol bij het EVRM (Bron p 17)

De Groof: Europese grondrechtsregel van recht op onderwijs: pluralisme is belangrijke hoeksteen van democratie. In onderwijs is dit zichtbaar in een gedifferentieerd aanbod. Dit moet positief gewaardeerd worden als gevolg van internationaal rechtelijke verplichtingen. Pluralisme is een dam tegen onverschilligheid en cultuurrelativisme. Culturele en religieuze verscheidenheid is een mensenrecht. (Bron)

‘Simpelweg stoppen met betalen voor bijzondere scholen kan alleen als ook het openbaar onderwijs aan een grondige rvisie wordt onderworpen. Alle burgers, inclusief moslims en hun religieuze overtuigingen, moeten daar dan een volwaardige, respectvolle plaats krijgen. Geen seculier staatsonderwijs, maar democratisch openbaar onderwijs’ (Bron)