Aanpak lerarentekort raakt vrijheid van onderwijs

19 december 2022

Drie hbo-instellingen waar christelijke leerkrachten worden opgeleid, CHE, Viaa en Driestar educatief, zijn bezorgd over de aanpak van het lerarentekort. Ze zijn van mening dat de plannen van minister Wiersma ingaan tegen de vrijheid van onderwijs en een ontkenning zijn van het huidige bestel. De minister stelt gerust: "Geen dwang"

De hogescholen uiten hun zorgen in een brief aan de Tweede Kamerleden van ChristenUnie, CDA en SGP. Minister Wiersma van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en de sectorraden van het onderwijs hebben een voorstel gedaan voor het aanpakken van het lerarentekort. In de plannen wordt voorgesteld regionale verbanden te vormen. In die regionale verbanden moeten bindende afspraken worden gemaakt over het verdelen van de beschikbare leraren.

In het plan om ongeveer dertig regionale verbanden op te richten, ontbreekt volledig "de eigenstandige positie van levensbeschouwelijk onderwijs en de samenwerkingsverbanden die er op dit moment al zijn, bijvoorbeeld rond Samen Opleiden", schrijven zij. "Deze samenwerkingsverbanden werken vaak landelijk en niet regionaal en de onderlegger is het gedeelde belang van opleiden en benoemen in lijn met de identiteit van de scholen."

Ook vrije scholen, islamitische scholen en Joodse scholen hebben laten weten er bezorgd over te zijn dat een regionaal verband straks kan bepalen dat ze een leraar met een andere levensbeschouwing voor de klas krijgen.

In de plannen wordt volgens de drie christelijke hbo-instellingen geen rekening gehouden met de onlangs door hen opgerichte Educatieve Levensbeschouwelijke Alliantie (ELA) waarbinnen hogescholen en universiteiten al samenwerken om protestants-christelijke basis- en middelbare scholen en mbo-scholen van docenten van alle vakgebieden te voorzien.

Vrijheid
De praktijk leert volgens de hogescholen dat leraren zelf kiezen op welke school zij willen werken. "Grote schoolbesturen erkennen dit, binnen een schoolbestuur is het al bijna niet mogelijk leraren te sturen naar specifieke scholen. Wij denken dat deze maatregel enorme bestuurlijke drukte geeft en een grote afleider is van het oplossen van het probleem."

Reactie
In een commissiedebat op donderdag 15 december zijn de plannen door de Tweede Kamer besproken. Met name ChristenUnie en SGP waren kritisch. Ze plaatsten vraagtekens bij vorming van regionale diensten binnen de samenwerkingsverbanden die onderwijspersoneel aanneemt. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop sprak in dit verband van "staatsuitzendbureaus." Ook vroegen ze zich af of binnen de samenwerkingsverbanden voldoende ruimte blijft voor pedagogisch-didactische en levensbeschouwelijke identiteit.

Volgens D66-Kamerlid Paul van Meenen maakt het niet zoveel uit wie bijvoorbeeld een vak als wiskunde geeft. "Wilt u liever geen wiskundelessen of wel wiskundelessen en dan van iemand die niet precies bij de kleur van school past?"

Minister Wiersma benadrukte dat hij geen enkele leerkracht wil dwingen om op een bepaalde school aan de slag te gaan. Ook zal geen school gedwongen worden bepaalde leraren te accepteren.

Bronnen:

> Terug naar het nieuwsoverzicht <